Achtste ledenvergadering sinds doorstart

26-11-2019

 

ROOSENDAAL - Gisteren vond in het supporterscafé van RBC de achtste algemene ledenvergadering sinds de doorstart plaats.

Nadat voorzitter Jos Hermsen de vergadering had geopend, werden eerst de notuelen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van het bestuur geaccordeerd.

Daarna was het de beurt aan de kascontrolecommissie. Die sprak haar waardering uit voor vice voorzitter Jos Hack, die in samenwerking met secretaris Paul Kuipers en Miranda Bus van de financiële administratie, het afgelopen jaar de taak van penningmeester tijdelijk op zich had genomen. En met een aantal goede adviezen aan het bestuur, verzochten zij de leden het bestuur decharge te verlenen. Om de leden zo goed mogelijk inzicht te kunnen verschaffen in de financiële situatie, had het bestuur besloten om voorafgaand aan de ledenvergadering alle leden de jaarrekening en de begroting digitaal toe te zenden. Dit werd door de leden zeer gewaardeerd. Vervolgens werd desgevraagd uitleg gegeven over de hoogte en noodzaak van bepaalde kosten. Het bestuur gaf hierbij aan dat het noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van RBC, die we tenslotte allemaal wensen, de inkomsten maximaal in te zetten om het voetbalproduct RBC maximaal te kunnen laten renderen. De leden gaven vervolgens hun fiat aan de jaarrekening en de begroting. Ook werden de contributies vastgesteld. Deze blijven op hetzelfde niveau.

Vervolgens werden de jaarlijkse certificaten uitgeloot. De gelukkigen ontvangen binnenkort bericht hierover.

Waarnemend bestuurslid voetbaltechnische zaken Lion de Frel hield daarna een vlammend betoog over de noodzaak om zowel een kwalitatief goed 1e elftal als voetbalopleiding te hebben. Een op een hoog niveau presterend 1e elftal is het uithangbord voor de gehele club en zorgt er voor dat RBC aantrekkelijk blijft voor jeugdspelers uit de stad en regio om voor te willen komen spelen.En andersom is de jeugd weer de levensader voor de club en het 1e elftal.

Vice voorzitter Jos Hack was aftredend en herkiesbaar. Hij werd door de leden herkozen en begint daarmee aan zijn derde termijn. Jos Smits werd tot nieuwe penningmeester benoemd.

Vervolgens was het tijd voor de rondvraag. Daarna kreeg Noud Bominaar, de grote initiator van de doorstart in 2011, het woord. Hij maakte de vergadering duidelijk dat we moeten stoppen om te wijzen op hetgeen we acht jaar na het faillissement nog steeds niet hebben bereikt, maar juist te kijken naar hetgeen wel is bereikt. Wekelijks zijn er zo'n 85 vrijwilligers actief voor de club die zich in allerlei functies met hart en ziel inzetten om RBC te laten draaien. Bominaar riep eenieder op om te kijken wat men voor de club kan betekenen of anderen te enthousiasmeren voor RBC: als vrijwilliger, supporter of sponsor. Na dit gloedvolle betoog dankte voorzitter Jos Hermsen eenieder voor zijn of haar inbreng en sloot de vergadering.